Flygbolagets ansvar

I denna information sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-flygbolag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 113.100 SDR kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte vållat skadan.
Om en passagerare dödas eller skadas, skall flygbolaget betala ut ett förskott för att täcka omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från identifieringen av den person som har rätt till ersättning. Vid dödsfall skall denna förskottsutbetalning uppgå till minst 16.000 SDR.


När det gäller passagerarförseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till 4694 SDR.
När det gäller bagageförseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1131 SDR.

Flygbolaget är ansvarigt för förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1131 SDR. När det gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt även om det inte deras fel utom då bagaget var defekt. När det gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.
En passagerare kan dra nytta av en högre ekonomisk ansvarsgräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring vid incheckningen som senast och betala en tilläggsavgift.
Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren skriftligen klaga hos flygbolaget så fort som möjligt. När det gäller skador på incheckat bagage, måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar och inom 21 dagar när det gäller förseningar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Ansvar och avtalsslutande flygbolag
Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller göra en skadeståndstalan mot endera flygbolag. Om namnet eller koden på ett flygbolag är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.
Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flygplanet, eller från den dag då flygplanet skulle ha ankommit.

Informationsgrund
Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som är implementerade i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97 (ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002) och den nationella lagstiftningen i medlemsstaten. Transportvillkor, bagage regler, personuppgifter och andra tjänster som tillhandahålls av transportören omfattas av transportvillkoren, som härmed införlivas genom hänvisning. Dessa villkor kan erhållas från det utfärdande lufttrafikföretaget.